Galaxy Förskolan Gävle

En fantastisk miljö för barnen!

​​​​​​​
På Galaxy Förskola erbjuds alla barn ett arbetssätt som uppfyller läroplanens målområden. Vi har pedagogiska miljöer som stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande hos barn och vuxna. Vår pedagogiska miljö tillåter barnen att vara kompetenta.

Vår pedagogiska verksamhet uppmuntrar till delaktighet för alla barn, föräldrar och pedagoger. Alla som kommer till vår verksamhet känner sig välkomna och möts av en pedagogisk och trivsam miljö med engagerad och tillmötesgående personal.

Vår värdegrund bygger på positivitet, generositet och förtroende.

Pedagogisk grundsyn


Galaxy Förskola erbjuder en lustfylld och stimulerande verksamhet som bygger på lek och där varje barns individuella utveckling står i fokus. Varje barn skall känna sig välkommen, trygg och bekräftad.

Vi hjälper varje barn att utvecklas efter sina förutsättningar samtidigt som vi i lek och aktiviteter förmedlar och förankrar respekt för varandra, kunskap om mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Vi arbetar utifrån barns perspektiv, medverkan och inflytande. Vi vill stimulera och utveckla varje barns nyfikenhet. Barnen ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade till både individuellt och i grupp. De får både lära sig att gör sin röst hörd, men också att lyssna på andra och att rösta om och påverka gemensamma aktiviteter. Vi ser mångfald som en styrka och tillgång och att barnen kommer från olika länder och kulturer ser vi som en inspirerande källa till berättelser, kunskap men också som en manifestation av allas lika värde. Vi har speciell fokus på barnens språkutveckling, i första hand svenska men också hemspråket. Vi fokuserar dessutom på att med ett lustfyllt sätt i aktiviteter och lekar skapa förståelse för grundläggande matematiska begrepp.
​​​​​​​
Vi skapar trygghet genom tydliga vardagsrutiner och dokumenterar tillsammans med barnen lärprocessen genom anteckningar, bilder, foto etc. Vi har en aktiv dialog internt och med vårdnadshavarna om varje barns individuella situation och framsteg.

Galaxy Förskolan har 3 avdelningar:

  • Månen och Stjärnan med barn från 1-5 år, 16 barn. 
  • Himlen 1-5 år, 16 barn.
  • Björnen 3-5 år, 16 barn.
  • Elefantens 3-5 år, 16 barn.

Galaxy Förskola  har idag 14 anställda med följande sammansättning:

  • ​​​​​1 förskolechef
  • 3 förskolelärare 
  • 3 Barnskötare
  • 1 kokerska
  • 1 vaktmästare