Elevhälsa och särskilt stöd

Vi ser alla barn som enskilda individer med individuella styrkor och förmågor men också med individuella behov. Vi utformar den pedagogiska verksamheten för alla barn. Barn kan behöva extra stöd tillfälligt eller mer varaktigt. Pedagogerna är hela tiden närvarande, ser och leker med barnen och är observanta på avvikelser, ändrad sinnesstämning etc.

​​​​​​​Dom noterar hur samspelet med andra barn fungerar. Vi har fokus på att upptäcka eventuella behov av stöd tidigt och att sätta in åtgärder så snabbt som möjligt. Dialogen med vårdnadshavare är central så att vi jobbar tillsammans förskola och hemmiljö. Förskolechef ansvarar för att behov utreds och att åtgärder vidtas.

Vi har till gång till ytterligare resurser inom elevhälsan som kan sättas in vid behov som t.ex. specialpedagog, kurator och talpedagog.

Näringsriktig kost

​​​​​​​
Vi serverar näringsriktig kost som tillagas i förskolorna kök.