Utveckling

Utveckling på Galaxy Förskola i Gävle


Den dagliga kontakten

Den dagliga kontakten är viktig för alla tre parter, pedagoger – barn – föräldrar. Det är här i den dagliga kontakten som vi kan mötas i kortare samtal för att föra över viktig information om vad som hänt hemma på morgonen och som kan påverka barnet under dagen samt vad som hänt på förskolan under dagen. Är man som förälder eller pedagog i behov av ett längre samtal kan man tillsammans göra upp om en tid för detta.

Utvecklingssamtal och utvecklingsplan

Utvecklingssamtal erbjuder vi på hösten andra året barnet går på förskolan med ett uppföljningssamtal på våren. Under utvecklingssamtalet ger vi föräldrarna en helhetsbild av barnet utifrån de sex förmågorna. Emotionell, social, motorisk, perceptuell, språklig och logisk-matematisk förmåga.

En utvecklingsplan upprättas gemensamt med föräldrarna och som utvärderas vid uppföljningssamtalet på våren. Det är önskvärt att båda föräldrarna deltar och 30 minuter avsätts för samtalet.

Vid behov möter vi föräldrar fler gånger för att följa ett barns utveckling. Det är det individuella behovet hos barnet och föräldrar som styr detta.

Föräldramöte/föräldraråd

Föräldramöte/föräldraråd slår vi ihop till ett möte en gång per termin.

Tanken med föräldramötena är att föräldrarna ska få möjlighet att ta del av vad som är aktuellt i verksamheten. Föräldrarådet finns för att gemensamt med pedagogerna mötas, diskutera och ta del av och planera förskolans gemensamma aktiviteter och verksamhet. Föräldrarna har också möjlighet att utbyta och ta del av varandras tankar och funderingar.

Dialog

Vårt mål är att den löpande dialogen mellan föräldrar och förskole pedagoger skall fungera som en kanal för information, synpunkter och eventuella klagomål.

Vårdnadshavare har också möjlighet att kontakta förskolechef direkt eller huvudmannen Mona Education AB, via telefon 026-420 33 00 eller e-post info@monaedu.se.

Vi välkomnar alla synpunkter och förslag!

Språkutveckling


Språkutveckling i förskolan sker i ”det vardagliga lärandet”. I alla tänkbara situationer under dagen tränar vi språket i förskolan. Som pedagog är det viktigt att använda ett tydligt och nyanserat språk.
​​​​​​​
På förskolan börjar barnen vid ett års ålder och redan då lägger vi grunden för barnets språkutveckling.

Genom att vara delaktig i alla situationer med barnet som till exempel matsituationen, på och avklädning, blöjbyten med mera pratar vi om det som sker. Ibland tydliggör vi händelser med bilder och tecken. Att använda tecken som stöd gör att vi förstärker ord och gör ordet mer begripligt för barnet. Vi använder oss också av en stavelsemetod där vi förstärker orden och meningar genom att prata, och gå i stavelser. Denna metod är särskilt framgångsrikt för de barn som är språkförsenat.

Vi har samlingar dagligen där vi ger alla barn språkutrymme, sjunger sånger, har rörelser och tränar rim och ramsor för att stimulera barnets språkutveckling. Sagoläsning där barnet är aktivt med och berättar vad som händer i berättelsen sker dagligen i verksamheten.
I barnens lek på förskolan är vi med och observerar och lyssnar in barnens sätt att kommunicera med varandra. Utifrån det reflekterar vi tillsammans över barns språk och kommunikation.
​​​​​​​
Att lyssna in barnet och uppmuntra till att ge uttryck för sina känslor och uppfattningar i ord gör att barnet stärker sin jaguppfattning och vågar ta för sig.

Uppföljning och dokumentation

Varje barns utveckling dokumenteras i en individuell pärm med anteckningar om händelser, projekt, allmän utveckling, bilder, foto etc. Pärmen är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt och används i dialog med barnen själva och vårdnadshavare.
Barnets utveckling dokumenteras dessutom i samband med utvecklingssamtalet då personalen dokumenterar dialogen med vårdnadshavarna under mötet

Noll tolerans mot kränkande behandling/mobbing

Likabehandling och respekt för varandra och varandras olikheter genomsyrar verksamheten. Vi har nolltolerans mot alla former av mobbing eller kränkande behandling. Varje år utarbetas en likabehandlingsplan av förskolechef och personal baserat på en vision av att alla har lika värde och rätt till likabehandling. Den innehåller en rad aktiviteter som stimulerar barnens respekt för varandra och utvecklar relationen barn/vuxna. Vi har tolerans för varandras olikheter och behov. Alla skall vara trygga i sin miljö och barnen kan alltid anförtro sig till någon och alla skall känna till att hur man kan få hjälp om man blir utsatt för kränkande behandling.

Dialog

Vårt mål är att den löpande dialogen mellan föräldrar och förskole pedagoger skall fungera som en kanal för information, synpunkter och eventuella klagomål.

Vårdnadshavare har också möjlighet att kontakta förskolechef direkt eller huvudmannen Mona Education AB, via telefon 026-420 33 00 eller e-post info@monaedu.se.

Vi välkomnar alla synpunkter och förslag!