Vision & värdegrund

Vår vision 

​​​​​​​
Galaxy Förskola erbjuder en lekfull och inspirerande pedagogisk miljö för barn i åldern 1-5 år där varje barns individuella utveckling står i fokus och där varje barn skall känna sig välkommen, trygg och bekräftad. I våra förskolor skall barnen stimuleras av en högklassig pedagogisk miljö med kompetent och engagerad personal. Verksamheten genomsyras av att alla behandlas lika och ett gemensamt ansvar för att diskriminering och trakasserier inte skall förekomma.

Vår profil är mångkulturell med fokus på språk, drama, musik, hälsa och natur/miljö.

Vår förskola är en social och kulturell mötesplats där barn från olika etniska grupper möts och utvecklar sin förmåga att förstå, respektera och värdesätta olikheter och att se det som en inspirationskälla.​​​​​​​

Vi lotsar varsamt barn med utländsk bakgrund in i den svenska miljön samtidigt som vi värdesätter och respekterar deras kulturella ursprung.
Vi satsar speciellt på att hjälpa barnen att tidigt utveckla sina kunskaper i svenska samtidigt som vi strävar efter att barnen, som har ett annat modersmål än svenska, skall utveckla sin kulturella identitet och förmåga att kommunicera både på svenska som sitt modersmål.

Vi vill också erbjuda en pedagogisk verksamhet där barns naturliga lust och nyfikenhet stimuleras att erbjuda grundläggande kunskap om språk, hälsa, drama, dans, samt natur och barnen nyfikenhet om miljön ska utvecklas.

Värdegrund 

​​​​​​​
Vår förskola genomsyras av öppenhet, ett interkulturellt förhållningssätt och allas lika värde där barnen bemöts med respekt, blir lyssnade till och känner sig trygga.

Likabehandling och ett demokratiskt förhållningssätt skall genomsyra vår verksamhet där vi också breddar barnens lekmönster och intressen över traditionella gränser samtidigt som vi respekterar barnens kulturella identitet.
Värdegrunden kan symboliseras genom lekaktiviteter, diskussioner med barnen individuellt och i grupp och därigenom på ett lättsamt sätt kommuniceras till barnen.
​​​​​​​
Värdegrund och förhållningssätt kommer att kontinuerligt diskuteras med och kommuniceras till vårdnadshavare.
Vi följer upp värdegrundsarbetet i enkäter som ingår i den löpande kvalitetsuppföljningen.

Galaxy Förskola förskola har 3 avdelningar:

  • Månen och Stjärnan med barn från 1-5 år 25. 
  • Björnen 3-5 = 17 barn.
  • Elefantens 3-5 Antalet barn är 16  per avdelning.