Validering

Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL


FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell och formell kompetens för branschens yrkesroller. Att företagets anställda är validerade, och har kompetensbevis, kan öka företagets trovärdighet gentemot kunder och också öka attraktiviteten som företag att arbeta på.

FAVAL validerar kunskap oavsett hur, vart och när den har förvärvats och skapar möjlighet att utforma individuella utbildningsplaner för varje validand. Validering är alltså ett verktyg som kan användas för att utreda vilka fortbildningsinsatser en person behöver för att höja eller bygga på sin kompetens. Validering underlättar också karriärutvecklingen och ökar möjligheterna att byta yrkesroll inom fastighetsbranschen.

Genom att som arbetsgivare validera sin personal i FAVAL så säkerställs att personalen har den kompetens som krävs för respektive yrkesroll. Att ha en personalstyrka med kompetensbevis kan också vara en stor konkurrensfördel, exempelvis vid upphandlingar. Validering bidrar dessutom till en kvalitetssäkring av branschen i stort.

​​​​​​​Vi på Mona Education är ett ackrediterat testcenter för FAVAL och erbjuder validering mot yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetsvärd och fastighetstekniker. Våra testcenter finns på orterna Y och Z. Vi erbjuder också utbildningslösningar för att fylla på en validands kompetens för att matcha branschens krav på respektive yrkesroll.
FAVAL - intyg och kompetensbevis/certifikat utfärdade av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Validering mot intyg


Validering mot intyg bedömer teoretiska kunskaper mot respektive yrkesroll. Testet är datorbaserat och består av 11 ämnesområden per yrkesroll med upp till 12 frågor per ämnesområde.
​​​​​​​
Gemensamma ämnesområden som testas för yrkesrollerna är:
 • El och elkraft
 • Värme och kyla
 • Ventilation
 • Kommunikation
 • Miljö
 • Ekonomi
 • Ventilation
 • Matematik
 • Juridik
 • IT
För fastighetstekniker tillkommer ämnesområdet Styr- och reglerteknik. För fastighetsvärd tillkommer Kundservice. För fastighetsskötare tillkommer Yttre skötsel.

Resultatet visar på befintlig kunskap och de kunskapsluckor som finns för att nå den aktuella yrkesrollen. Detta resultat får validanden i form av ett skriftligt intyg. En utbildningsplan utarbetas för validanden för att hen ska kunna läsa in eventuella kunskapsluckor. Vi på Mona Education erbjuder alla de kurser och utbildningsmoment som kan komma att ingå i utbildningsplanen.

Kostnad per validering mot intyg: X kr

Validering mot kompetensbevis


Validering mot kompetensbevis bedömer teoretiska och praktiska kunskaper mot respektive yrkesroll. De teoretiska provet är datorbaserad och består av 11 ämnesområden per yrkesroll. De praktiska proven består av 5 olika stationer som ska klaras av under överinseende av en testledare.

De teoretiska ämnesområdena som ingår i valideringen mot komptensbevis är samma som vid validering mot intyg, men består av fler frågor (upp till 16 frågor per ämnesområde). Gemensamma praktiska tester för de tre yrkesrollerna är:
 • Byte av remskiva
 • VVS-koppling
 • Luftflödesmätning
 • El-koppling
För fastighetsskötare tillkommer en datorsimulering i Yttre skötsel. För fastighetstekniker tillkommer en datorsimulering i Mät- och reglerteknik. För fastighetsvärd till kommer en datorsimulering i Bemötande och Avflyttningsbesiktning.

Resultatet visar på befintlig kunskap och de kunskapsluckor som finns för att nå den aktuella yrkesrollen. Vid behov utarbetas en utbildningsplan för validanden för att hen ska kunna läsa in eventuella kunskapsluckor. Vi på Mona Education erbjuder alla de kurser och utbildningsmoment som kan komma att ingå i utbildningsplanen.

En godkänd validering mot kompetensbevis leder till ett certifikat för vald yrkesroll som utfärdas av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Kostnad per validering mot kompetensbevis: X kr

Vill du veta mer om FAVAL och validering?


​​​​​​​Om du är intresserad av FAVAL och de fördelar som validering kan erbjuda dig eller ditt företag så är du välkommen att kontakta någon av våra utbildade testledare. De kan ge mer information om hur valideringen går till och ge förslag på upplägg anpassade efter just dina behov.

Förnamn Efternamn

Titel, Ort
E-postadress
Telefonnummer
​​​​​​​

Förnamn Efternamn

Titel, Ort
E-postadress
​​​​​​​Telefonnummer
Du är också välkommen att besöka FAVALs egna hemsida på: www.faval.info